ČSN EN ISO 9001 : 2001

Politika jakosti - MANAG Zlín

Certifikát jakosti Úspěšné vedení a prosazování organizace na trhu vyžaduje, aby byla řízena systematickým a jasným způsobem. Úspěch může být výsledkem zavádění a udržování takového systému managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování efektivnosti a účinnosti provozu organizace a to na základě toho, že jsou respektovány potřeby zainteresovaných stran.

Organizace proto zavedla v roce 1999 systém jakosti dle ČSN EN ISO 9002. Zavedení tohoto systému bylo strategickým rozhodnutím, které se postupem času ukázalo jako správné s ohledem na stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu produktů a na v té době blížící se začlenění naší republiky do Evropské unie. Lze konstatovat, že systém jakosti v naší organizaci je dnes plně funkční , což je možné doložit výsledky interních i externích auditů v naší organizaci za uplynulé období. Tento systém jakosti dle ČSN EN ISO 9002 byl v roce 2002 úspěšně recertifikován a v roce 2005 zahrnut do integrovaného systému řízení spolu s ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS) a OH SAS 18001:1999 (BOZP).

Pro dlouhodobé zvyšování výkonnosti organizace, upevňování její pozice na trhu a neustálé zlepšování a upevňování vazeb mezi jednotlivými útvary přijalo vedení organizace následující zásady managementu jakosti, které budou organizací dlouhodobě uplatňovány. Těmito zásadami je :

  1. Zaměření na zákazníka, neboť je nutné rozumět jeho současným i budoucím potřebám. Organizace má plnit jeho požadavky a snažit se předvídat jeho očekávání.
  2. Vůdčí role vrcholového managementu pro vedení a řízení zaměstnanců, prosazování souladu účelu a zaměření organizace, vytváření a udržování takového interního prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně zapojit při dosahování cílů organizace.
  3. Zapojení zaměstnanců na všech úrovních pro využití jejich schopností ve prospěch organizace.
  4. Procesní přístup, s jehož využitím lze dosáhnout mnohem účinněji požadovaného výsledku.
  5. Systémový přístup managementu, kdy identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejích cílů.
  6. Neustálé zlepšování, které je trvalým cílem organizace.
  7. Přístup k rozhodování zakládajících se na faktech a analýze údajů a informací.
  8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy, na kterých jsou organizace a dodavatelé vzájemně závislí. Vzájemně prospěšný vztah zvyšuje schopnost obou stran vytvářet hodnotu.

Politika jakosti je a nadále bude jedním ze základních pilířů vnitropodnikové činnosti. Vedení společnosti se zavazuje průběžně vytvářet veškeré organizační a ekonomické předpoklady pro její úspěšný rozvoj.

Dne: 1. června 2005
Ing. Jaroslav Cekota
ředitel společnosti

reference

01.03.2015

Bytové domy Uherské Hradiště
Úspěšný projekt pokračuje stavbou bytového domu A2 ...

> číst celou zprávu
08.06.2009

Stavba roku 2008
Dne 28.5.2009 získala společnost MANAG a.s. v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2008 hlavní...

> číst celou zprávu
× číst všechny zprávy

reference

Komplexní rekonstrukce radnice Luhačovice

Komplexní rekonstrukce radnice Luhačovice

Aquatis, Brno

Aquatis, Brno

Administrativní budova VARS, Brno

Administrativní budova VARS, Brno

Administrativní budova Nové Butovice, Praha

Administrativní budova Nové Butovice, Praha