ČSN EN ISO 9001 : 2001

Politika jakosti - MANAG Zlín

Certifikát jakosti Úspěšné vedení a prosazování organizace na trhu vyžaduje, aby byla řízena systematickým a jasným způsobem. Úspěch může být výsledkem zavádění a udržování takového systému managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování efektivnosti a účinnosti provozu organizace a to na základě toho, že jsou respektovány potřeby zainteresovaných stran.

Organizace proto zavedla v roce 1999 systém jakosti dle ČSN EN ISO 9002. Zavedení tohoto systému bylo strategickým rozhodnutím, které se postupem času ukázalo jako správné s ohledem na stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu produktů a na v té době blížící se začlenění naší republiky do Evropské unie. Lze konstatovat, že systém jakosti v naší organizaci je dnes plně funkční , což je možné doložit výsledky interních i externích auditů v naší organizaci za uplynulé období. Tento systém jakosti dle ČSN EN ISO 9002 byl v roce 2002 úspěšně recertifikován a v roce 2005 zahrnut do integrovaného systému řízení spolu s ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS) a OH SAS 18001:1999 (BOZP).

Pro dlouhodobé zvyšování výkonnosti organizace, upevňování její pozice na trhu a neustálé zlepšování a upevňování vazeb mezi jednotlivými útvary přijalo vedení organizace následující zásady managementu jakosti, které budou organizací dlouhodobě uplatňovány. Těmito zásadami je :

  1. Zaměření na zákazníka, neboť je nutné rozumět jeho současným i budoucím potřebám. Organizace má plnit jeho požadavky a snažit se předvídat jeho očekávání.
  2. Vůdčí role vrcholového managementu pro vedení a řízení zaměstnanců, prosazování souladu účelu a zaměření organizace, vytváření a udržování takového interního prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně zapojit při dosahování cílů organizace.
  3. Zapojení zaměstnanců na všech úrovních pro využití jejich schopností ve prospěch organizace.
  4. Procesní přístup, s jehož využitím lze dosáhnout mnohem účinněji požadovaného výsledku.
  5. Systémový přístup managementu, kdy identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejích cílů.
  6. Neustálé zlepšování, které je trvalým cílem organizace.
  7. Přístup k rozhodování zakládajících se na faktech a analýze údajů a informací.
  8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy, na kterých jsou organizace a dodavatelé vzájemně závislí. Vzájemně prospěšný vztah zvyšuje schopnost obou stran vytvářet hodnotu.

Politika jakosti je a nadále bude jedním ze základních pilířů vnitropodnikové činnosti. Vedení společnosti se zavazuje průběžně vytvářet veškeré organizační a ekonomické předpoklady pro její úspěšný rozvoj.

Dne: 1. června 2005
Ing. Jaroslav Cekota
ředitel společnosti

reference

01.03.2015

Bytové domy Uherské Hradiště
Úspěšný projekt pokračuje stavbou bytového domu A2 ...

> číst celou zprávu
08.06.2009

Stavba roku 2008
Dne 28.5.2009 získala společnost MANAG a.s. v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2008 hlavní...

> číst celou zprávu
× číst všechny zprávy

reference

Aquatis, Brno

Aquatis, Brno

Dům Na Palmovce, Na Žertvách 34, Praha

Dům Na Palmovce, Na Žertvách 34, Praha

Rekonstrukce a přístavba Lázní Hodonín

Rekonstrukce a přístavba Lázní Hodonín

Komplexní oprava budovy radnice Hodonín

Komplexní oprava budovy radnice Hodonín